Con người là
Cội nguồn sức mạnh của công ty
Các vị trí đang tuyển

(Lưu ý: Những công việc đã hết hạn đăng tuyển sẽ hiển thị ngày tháng màu đỏ, tuy nhiên chúng tôi vẫn luôn chào mừng nếu bạn nộp hồ sơ vào đó)

Chuyên viên Thiết kế đồ họa
Địa điểm làm việc

DragonGroup - Km3+500, Đ. Hùng Vương, P.Phú Khánh, TP. Thái Bình

Ngày hết hạn

30/06/2019

Chuyên viên Chăm sóc khách hàng
Địa điểm làm việc

DragonGroup - Km3+500, Đ. Hùng Vương, P.Phú Khánh, TP. Thái Bình

Ngày hết hạn

30/06/2019

Chuyên viên Truyền thông
Địa điểm làm việc

DragonGroup - Km3+500, Đ. Hùng Vương, P.Phú Khánh, TP. Thái Bình

Ngày hết hạn

30/06/2019

Chuyên viên Digital Marketing
Địa điểm làm việc

DragonGroup - Km3+500, Đ. Hùng Vương, P.Phú Khánh, TP. Thái Bình

Ngày hết hạn

30/05/2019

Chuyên viên Kinh doanh
Địa điểm làm việc

DragonGroup - Km3+500, Đ. Hùng Vương, P.Phú Khánh, TP. Thái Bình

Ngày hết hạn

30/06/2019

Chuyên viên Pháp chế
Địa điểm làm việc

DragonGroup - Km3+500, Đ. Hùng Vương, P.Phú Khánh, TP. Thái Bình

Ngày hết hạn

30/06/2019

Trưởng phòng Marketing
Địa điểm làm việc

DragonGroup - Km3+500, Đ. Hùng Vương, P.Phú Khánh, TP. Thái Bình

Ngày hết hạn

30/06/2019

Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính
Địa điểm làm việc

DragonGroup - Km3+500, Đ. Hùng Vương, P.Phú Khánh, TP. Thái Bình

Ngày hết hạn

30/06/2019

Phó phòng Đầu tư
Địa điểm làm việc

DragonGroup - Km3+500, Đ. Hùng Vương, P.Phú Khánh, TP. Thái Bình

Ngày hết hạn

30/06/2019

1 2